Menu Close

กลุ่มอาการดาวน์

กลุ่มอาการดาวน์ หรือโรคดาวน์ หรือ Down’s syndrome หรือ Down syndrome เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด เด็กมักเกิดจากพ่อและแม่ที่ปกติ เด็กจะมีสารพันธุกรรมของโครโมโซมแท่งที่ 21 เกินมา อาการแสดงหลักคือ

กลุ่มอาการดาวน์มีอาการอย่างไร

กลุ่มอาการดาวน์มีอาการอย่างไร?ผู้ป่วยเป็น Trisomy 21 หรือเป็น Translocation Down’s syndrome จะมีความผิดปกติที่เหมือน ๆ กัน แต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็น Trisomy 21 mosaicism ความผิดปกติจะมากหรือน้อยขึ้น

ความผิดปกติของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์

ความผิดปกติของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ ได้แก่ 1. รูปร่างหน้าตา: เด็กที่เกิดมาจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาภายนอกที่คล้ายกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตาม คือมีดวงตาทั้ง 2

รักษาและป้องกันกลุ่มอาการดาวน์อย่างไร

การดูแลรักษาเด็กที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์: เนื่องจากเป็นโรคของพันธุ กรรม จึงไม่มียารักษาได้ นอกจากจะไม่ให้เด็กเกิดออกมาแต่เมื่อเด็กเกิดออกมาแล้ว การดูแลเด็กเหล่านี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่และสังคมรอบข้างร่วมกัน