Menu Close

สมองอักเสบ (Encephalitis)

โรคสมองอักเสบ (Encephalitis) คือ โรคที่เนื้อสมองมีการอักเสบ การอักเสบอาจเกิดทั้งสมองหรือบางส่วนของเนื้อสมอง สามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรังก็ได้

โรคสมองอักเสบรุนแรงไหม

อัตราการเสียชีวิต และผลกระทบ (ผลข้างเคียง)ที่เกิดขึ้นหลังจากหายจากโรคสมองอักเสบแล้ว จะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค

โรคสมองอักเสบมีอาการอย่างไร

อาการของโรคสมองอักเสบที่พบได้บ่อย ได้แก่ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสกลุ่มที่อาศัยแมลงเป็นพาหะโรค ส่วนใหญ่ 90% จะไม่ปรากฏอาการ เด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นเริมที่อวัยวะเพศ จะมีโอกาสเกิด

แพทย์วินิจฉัยโรคสมองอักเสบได้อย่างไร

การวินิจฉัยโรคสมองอักเสบ แพทย์วินิจฉัยจาก อาการดังกล่าวข้างต้นใน’หัวข้อ อาการฯ’ สำหรับการวินิจฉัยว่าสมองอักเสบเกิดจากเชื้อใด จะต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

รักษาโรคสมองอักเสบอย่างไร

รักษาโรคสมองอักเสบอย่างไร? การรักษาโรคสมองอักเสบ ได้แก่ ก. โรคสมองอักเสบที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตซัว: การรักษาคือ