Menu Close

ภาพกิจกรรมการประเมิน DSC 2020

การประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค: การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มสาขาวิชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้การบริการอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน การบริการห้องผ่าตัด การบริการผู้ป่วยนอก ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ”  มีพันธกิจ 1) ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน 2) ให้การรักษาพยาบาลระดับเหนือกว่าตติยภูมิด้วยมาตรฐานระดับสากล และเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกหลักสูตร 4) สนับสนุนงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ผู้นำระดับสูง และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 ส่วน ได้แก่  1) ให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้กลับมาสู่สภาพปกติมากที่สุด ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคม 2)  ให้การฝีกอบรมทีมสหวิชาชีพ 3)  ให้การสนับสนุนการบริการและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7  ทั้งนี้ด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างการทำงานประสานงานกันแบบบูรณาการโดยมีการพัฒนาระบบให้บริการที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสุขภาพเขต 7 เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วอย่างไร้รอยต่อ มีคุณภาพและปลอดภัย ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยกำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ของเครือข่ายบริการสุขภาพ คือ เป็นเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองชั้นนำระดับประเทศและผ่านการรับรองมาตรฐาน SSCC, PNC, DSC  เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยทุกคนในเขตบริการสุขภาพที่ 7 และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานและเท่าเทียมกัน สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และของเครือข่ายบริการสุขภาพ 

การพัฒนาระบบบริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบบริการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Fast Track มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง ได้วางนโยบาย และโครงสร้างการดำเนินงานในการให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟู และป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรในรูปแบบทีมสหสาขา ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  2) คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง   3) คณะอนุกรรมการฝ่ายฟื้นฟูสภาพดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง และคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย มีหน้าที่ ดังนี้ 

Posted in กิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง