Menu Close

สาเหตุของ ไข้สมองอักเสบ เกิดจากอะไร

สาเหตุของไข้สมองอักเสบเกิดจากอะไร?

สาเหตุของไข้สมองอักเสบมีได้หลายสาเหตุดังนี้เช่น

  1. สมองติดเชื้อไวรัสที่พบบ่อยคือ Japanese B encephalitis, Herpes simplex encephalitis และไวรัสชนิดอื่น ๆ รวมทั้งเชื้อพิษสุนัขบ้า
  2. สมองติดเชื้อแบคทีเรีย
  3. ภาวะสมองอักเสบภายหลังการติดเชื้อทางร่างกาย (Post-infectious encephalitis) ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ผิดปกติ

ใครมีโอกาสเป็นไข้สมองอักเสบบ่อยกว่าคนอื่น ๆ?

ไข้สมองอักเสบเป็นโรคพบได้ในทุกอายุและทุกเพศ เป็นโรคที่พบได้เรื่อย ๆ ไม่ถึงกับบ่อยมากนักทั้งนี้ผู้ที่มีโอกาส/ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไข้สมองอักเสบได้แก่

  1. กลุ่มอายุ: พบได้สูงกว่าในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
  2. เพศ: พบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่แตกต่างกันถ้าเกิดจากการติดเชื้อ แต่ถ้าเกิดจากโรคทางภูมิคุ้มกันต้านทานผิดปกติพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
  3. โรคประจำตัว: พบได้สูงกรณีผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคที่ต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันฯ เช่น โรคเอสแอลอี (SLE)
  4. ฤดูกาล/ช่วงเวลาต่าง ๆ: พบว่าแต่ละสาเหตุจะมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาเช่น เกิดจากสมองติดเชื้อไวรัสอาจพบโรคในช่วงฤดูหนาว ฤดูฝน เป็นต้น
  5. พื้นที่: เช่น พบโรคได้สูงขึ้นในเขตที่มีการระบาดของโรค
  6. อาชีพ: เช่น เลี้ยงหมูก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อไวรัสชนิด Japanese B encephalitis (ย่อว่า JE) เป็นต้น
Posted in ไข้สมองอักเสบ

บทความที่เกี่ยวข้อง