Menu Close

รักษา โรคสมองอักเสบ อย่างไร

รักษาโรคสมองอักเสบ อย่างไร?

การรักษาโรคสมองอักเสบ ได้แก่

ก. โรคสมองอักเสบที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตซัว: การรักษาคือ

 • ให้ยาฆ่าเชื้อนั้น ๆ ร่วมกับ
 • การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ

ข. โรคสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส:

 • จะให้การรักษาแบบประคับประคองฯเป็นหลัก
 • เว้นแต่โรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเริม ที่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อไวรัส/ยาต้านไวรัส เพราะพิสูจน์แล้วว่า ยามีประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้
 • สำหรับยาต้านไวรัสในกรณีที่ติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น เช่น เชื้อที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส เชื้ออีบีวี และเชื้อซีเอมวี อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส แต่ประสิทธิภาพของยาในการรักษาไวรัสกลุ่มนี้ยังไม่ชัดเจน
 • ส่วนเชื้อไวรัสอื่น ๆ ที่เหลือ รวมทั้งไวรัสเจอีที่เป็นปัญหาในประเทศไทยยังไม่มียาต้านไวรัสโดยเฉพาะ

ค. การรักษาประคับประคองตามอาการ : เช่น

 • การให้ยาลดไข้
 • การให้ยากันชัก
 • การให้สารน้ำ
 • การควบคุมความดันโลหิต
 • การควบคุมความดันในสมองไม่ให้สูง
 • ถ้าอาการรุนแรง

– ก็ต้องดูแลผู้ป่วยในหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤติ/ไอซียู(ICU, Intensive care unit)

– การดูแลระบบหายใจ

– ในกรณีที่ซึมมากอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

Posted in ไข้สมองอักเสบ

บทความที่เกี่ยวข้อง