Menu Close

เกี่ยวกับ STROKE Network KKU

ความเป็นมา

          ในระยะ 3 – 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ความเจ็บป่วยของประชากรไทยได้ผ่านสภาพด้านวิทยาการระบาดไปมาก เนื่องจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการรักษาการควบคุมป้องกันโรคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ยังผลให้โรคติดเชื้อหลายชนิดที่เคยเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศตั้งแต่ก่อน ปี พ.ศ. 2500 ลดอัตราป่วย อัตราตาย ระดับที่อยู่ในความควบคุมได้อย่างมีประสิทธิผล จึงมีปัญหาการเพิ่มประชากร การขยายของตัวเมือง สังคมมีการพัฒนาไปสู่สังคมธุรกิจและอุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ประชาชนเกิดความเครียดจากปัญหาการทำงานและการดำรงชีพ ขาดการพักผ่อนและออกกำลังกายที่เหมาะสม โรคเรื้อรังไม่ติดต่อจึงมีแนวโน้มเป็นปัญหาสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จนเป็นสาเหตุการตายลำดับต้น ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ โรคหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง

         ผู้นำระดับสูงและคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง ได้กำหนดให้มีการวางเป้าหมายการพัฒนา ระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 ส่วน ได้แก่

  1. การรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้กลับมาสู่สภาพปกติมากที่สุด เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคม
  2. ให้การฝีกอบรมทีมสหวิชาชีพด้านการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง
  3. ให้การสนับสนุนการบริการและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ทั้งนี้ด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างการทำงานประสานงานกันแบบบูรณาการโดยมีการพัฒนาระบบให้บริการที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสุขภาพเขต 7 เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วอย่างไร้รอยต่อ มีคุณภาพและปลอดภัย ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยกำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ของเครือข่ายบริการสุขภาพ คือ เป็นเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองชั้นนำระดับประเทศและผ่านการรับรองมาตรฐาน แนวทางการประเมินคุณภาพ ประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify : SSCC), การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด(Provincial Network Certification : PNC), การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification : DSC) เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยทุกคนในเขตบริการสุขภาพที่ 7 และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานและเท่าเทียมกัน สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจทั้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และของเครือข่ายบริการสุขภาพ

STROKE

S : Service mind

T : Teamwork

R : Responsibility

O : Organization

K : Knowledge

E : Effort

เป้าหมาย

  1. เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การคัดกรองโรค การวินิจฉัย การดูแลรักษาและการดูแลต่อเนื่อง
  2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
  3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

 

ISAN STROKE NETWORK

เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองภาคอีสาน

ติดต่อเรา STROKE Network KKU

ที่อยู่ :

กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 ม.16 อาคารเรียนรวมชั้น 5

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

เบอร์โทร : 0-4336-3116 ต่อ 63198
Email : Nesrgroup19@gmail.com