Menu Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Stroke Network KKU

ภาพกิจกรรมการประเมิน DSC 2020

การประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค: การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ภาพกิจกรรมงานประชุม How to Improve Quality Care

การประชุมวิชาการ STROKE เขต7 ชื่องานประชุม How to Improve Quality Care

ภาพกิจกรรมออกหน่วย พอสว.

การออกหน่วยแพทย์ พอสว. ของกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ