Menu Close

รักษาและป้องกัน กลุ่มอาการดาวน์อย่างไร

รักษาและป้องกันกลุ่มอาการดาวน์อย่างไร? แนวทางการดูแลรักษาและการป้องกันกลุ่มอาการดาวน์ ได้แก่ การดูแลรักษาเด็กที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์: เนื่องจากเป็นโรคของพันธุ10

ความผิดปกติของ ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์

ความผิดปกติของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ ได้แก่ รูปร่างหน้าตา: เด็กที่เกิดมาจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาภายนอกที่คล้ายกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตาม คือมีดวงตาทั้ง10