Menu Close

Category: โรคพาร์กินสัน

พาร์กินสัน ต้องเป็นคนมีวินัย ตรงเวลา ตรงขนาด

พาร์กินสัน: ต้องเป็นคนมีวินัย ตรงเวลา ตรงขนาด การทานยารักษาโรคพาร์กินสันเป็นการรักษาหลักที่ผู้ป่วยเกือบทุกคนต้องใช้วิธีนี้10

พาร์กินสัน คล้ายพาร์กินสัน แต่ไม่ใช่

พาร์กินสัน: คล้ายพาร์กินสัน แต่ไม่ใช่ กลุ่มอาการที่มีลักษณะคล้ายกับโรคพาร์กินสันนั้นมีหลายกลุ่มอาการ และได้ผลการรักษาแตกต่างกับโรคพาร์กินสันบางกลุ่มโรคผลการรักษาไม่ดีบางกลุ่มโรคผลการรักษาดีมาก10